новини

Секционните гаражни врати МСА спазват европейските норми относно енергийната ефективност на сградите

Секционните гаражни врати, произведени от МСА Груп Румъния осигуряват много добра топлоизолация. Така вие ще имате нужда от по-малко енергия за отопление или за охлаждане на вашето жилище. В портфолиото си МСА разполага и с гаражната врата-прототип Power Door, получила златен медал на Есенния технически панаир в Пловдив през 2012 – това е врата, която произвежда енергия с помощта на вградените в нея фотоволтаични панели.

По този начин МСА спазава международните норми относно намаляването на потреблението на енергия в сградите, които до няколко години ще станат задължителни в целия ЕС.

Директивите на ЕС относно енергийните постижения на сградите препоръчват на държавите-членки да въведат понятието за сгради с потребление на енергия близко до нулата и да изработят национален план за действие в тази насока.

До края на 2020 всички нови постройки би трябва да имат потребление на енергия близко до нулата. Що се отнася до сградите, които са собственост на публичните институции, срокът е още по-кратък: до края на 2018 те трябва да имат потребление на енергия близко до нулата.

Много добрата топлоизолация на нашите гаражни врати е осигурена от панела с дебелина 40 мм, пълен с полиуретанова пяна с високо качество, както и от уплътненията между панелите и около цялата вратата.

Как се определя сграда с потребление на енергия близко до нулата?

  • Сградата трябва да има много добри показатели по отношение на използването на енергията (вратите МСА имат съществен принос за спазването на това изискване)
  • Необходимата енергия трябва да произлиза от възобновяеми източници, включително от източници, намиращи се в близост до сградата
  • Възобновяемите енергийни източници са:
    • Геотермалната енергия или енергията, получена от топлината на въздуха
    • Слънчевата енергия: термични слънчеви панели или фотоволтаични слънчеви панели
    • Вятърната енергия

С топлоизолиращите продукти за затваряне на пространствата МСА поддържа косвено протокола от Киото, международно споразумение за околната среда, подписано от 160 страни, сред които и Румъния. Според този протокол индустриализираните страни трябва да намалят замърсяващите околната среда емисии, произлизащи включително от производството на елекричество и природен газ (осигуряващи отоплениението и охлаждането на сградите).